PCB线宽与电流的关系

铜箔宽度   铜箔厚度    70um       50um        35um
2.50mm                       6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm                      5.10A         4.30A        4.00A
1.50mm                       4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm                       3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm                       3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm                      2.80A        2.40A        2.00A
0.60mm                      2.30A        1.90A         1.60A
0.50mm                      2.00A        1.70A         1.35A
0.40mm                      1.70A        1.35A          1.10A
0.30mm                      1.30A        1.10A          0.80A
0.20mm                      0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm                       0.70A        0.50A        0.20A

注:

一般PCB板的铜箔厚度为35um。

用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。